Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hiệu quả về kinh tế của các phương pháp thay thế cho việc truyền máu

Truyền máu hoàn hồi

The use of blood cell salvage in acetabular fracture internal fixation surgery.

Bigsby E, Acharya MR, Ward AJ, Chesser TJ.

Nguồn‎: J Orthop Trauma 2013;27(10):e230-3.

Mã bài‎: PubMed 23360908

DOI‎: 10.1097/BOT.0b013e3182877684

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360908

The economic benefits of cell salvage in obstetric haemorrhage.

Brearton C, Bhalla A, Mallaiah S, Barclay P.

Nguồn‎: Int J Obstet Anesth 2012;21(4):329-33.

Mã bài‎: PubMed 22858041

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2012.05.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858041

Cost-effectiveness of cell salvage and alternative methods of minimising perioperative allogeneic blood transfusion: a systematic review and economic model.

Davies L, Brown TJ, Haynes S, Payne K, Elliott RA, McCollum C.

Nguồn‎: Health Technol Assess 2006;10(44):1-228.

Mã bài‎: PubMed 17049141

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049141

Intraoperative cell salvage versus allogeneic transfusion during abdominal aortic surgery: clinical and financial outcomes.

Marković M, Davidović L, Savić N, Sindjelić R, Ille T, Dragas M.

Nguồn‎: Vascular 2009;17(2):83-92.

Mã bài‎: PubMed 19426638

DOI‎: 10.2310/6670.2009.00009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19426638

Clinical efficacy and cost effectiveness of intraoperative cell salvage in pelvic trauma surgery.

Odak S, Raza A, Shah N, Clayson A.

Nguồn‎: Ann R Coll Surg Engl 2013;95(5):357-60.

Mã bài‎: PubMed 23838500

DOI‎: 10.1308/003588413X13629960045715

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838500

A prospective study investigating the cost effectiveness of intraoperative blood salvage during liver transplantation.

Phillips SD, Maguire D, Deshpande R, Muiesan P, Bowles MJ, Rela M, Heaton ND.

Nguồn‎: Transplantation 2006;81(4):536-40.

Mã bài‎: PubMed 16495800

DOI‎: 10.1097/01.tp.0000199318.17013.c5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495800

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

Nguồn‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

Mã bài‎: PubMed 24079629

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Nguồn‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Mã bài‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy.

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Nguồn‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Mã bài‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

Nguồn‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

Mã bài‎: PubMed 17377098

DOI‎: 10.1213/01.ane.0000258039.79028.7c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.