Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Reducing blood testing in pediatric patients after heart surgery: a quality improvement project.

Delgado-Corcoran C, Bodily S, Frank DU, Witte MK, Castillo R, Bratton SL.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2014;15(8):756-61.

Mã bài‎: PubMed 25068246

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000194

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25068246

Prevention of iatrogenic anemia in critical and neonatal care.

Jakacka N, Snarski E, Mekuria S.

Nguồn‎: Adv Clin Exp Med 2016;25(1):191-7.

Mã bài‎: PubMed 26935514

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26935514

Use of erythropoietin for bloodless surgery in a Jehovah's Witness infant.

Pérez-Ferrer A, De Vicente J, Gredilla E, García-Vega MI, Bourgeois P, Goldman LJ.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2003;13(7):633-6.

Mã bài‎: PubMed 12950867

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950867

Accuracy and precision of hemoglobin point-of-care testing during major pediatric surgery.

Spielmann N, Mauch J, Madjdpour C, Schmugge M, Weiss M, Haas T.

Nguồn‎: Int J Lab Hematol 2012;34(1):86-90.

Mã bài‎: PubMed 21794097

DOI‎: 10.1111/j.1751-553X.2011.01363.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21794097

Blood loss from laboratory diagnostic tests in children.

Sztefko K, Beba J, Mamica K, Tomasik P.

Nguồn‎: Clin Chem Lab Med 2013;51(8):1623-6.

Mã bài‎: PubMed 23382312

DOI‎: 10.1515/cclm-2012-0672

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23382312

Identifying factors to minimize phlebotomy-induced blood loss in the pediatric intensive care unit.

Valentine SL, Bateman ST.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(1):22-7.

Mã bài‎: PubMed 21499175

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e318219681d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499175

Blood conservation in neonatal and pediatric populations.

Wilson JR, Gaedeke MK.

Nguồn‎: AACN Clin Issues 1996;7(2):229-37.

Mã bài‎: PubMed 8718385

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8718385


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.