Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Khi thiếu các thiết bị

The efficacy of pre-operative erythropoietin therapy.

Aniteye EA, Sereboe L, Kotei D, Frimpong-Boateng K, Adu-Gyamfi Y.

Nguồn‎: East Afr Med J 2007;84(6):279-82.

Mã bài‎: PubMed 18254470

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18254470

Regional anaesthesia in paediatric surgery: results of 2200 children.

Beyaz SG, Tokgöz O, Tüfek A.

Nguồn‎: J Pak Med Assoc 2011;61(8):782-6.

Mã bài‎: PubMed 22356002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22356002


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.