Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Bloodless surgery in a pediatric Jehovah's Witness.

Allen J, Berrios L, Solimine M, Knott-Craig CJ.

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2013;45(4):251-3.

Mã bài‎: PubMed 24649574

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24649574

Association of postoperative furosemide use with a reduced blood transfusion rate in sagittal craniosynostosis surgery.

Harroud A, Weil AG, Turgeon J, Mercier C, Crevier L.

Nguồn‎: J Neurosurg Pediatr 2016;17(1):34-40.

Mã bài‎: PubMed 26431247

DOI‎: 10.3171/2015.5.PEDS14666

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26431247

Transfusion-free complex cardiac surgery: with use of deep hypothermic circulatory arrest in a preterm 2.96-kg Jehovah's witness neonate.

Huebler M, Habazettl H, Boettcher W, Kuppe H, Hetzer R, Redlin M.

Nguồn‎: Tex Heart Inst J 2011;38(5):562-4.

Mã bài‎: PubMed 22163136

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22163136

Fluid overload is associated with higher mortality and morbidity in pediatric patients undergoing cardiac surgery.

Lex DJ, Tóth R, Czobor NR, Alexander SI, Breuer T, Sápi E, Szatmári A, Székely E, Gál J, Székely A.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2016;17(4):307-14.

Mã bài‎: PubMed 26914622

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000659

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26914622

Pediatric Cardiac Intensive Care Society 2014 Consensus Statement: pharmacotherapies in cardiac critical care fluid management.

McCammond AN, Axelrod DM, Bailly DK, Ramsey EZ, Costello JM.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2016;17(3 Suppl 1):S35-48.

Mã bài‎: PubMed 26945328

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000633

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26945328

Intraoperative fluid management in children—a comparison of three fluid regimens.

Mierzewska-Schmidt M.

Nguồn‎: Anaesthesiol Intensive Ther 2015;47(2):125-30.

Mã bài‎: PubMed 25940329

DOI‎: 10.5603/AIT.2015.0012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25940329

The effect of cardiopulmonary bypass prime volume on the need for blood transfusion after pediatric cardiac surgery.

Richmond ME, Charette K, Chen JM, Quaegebeur JM, Bacha E.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(4):1058-64.

Mã bài‎: PubMed 22867689

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.07.016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22867689

Perioperative intravenous fluid therapy in children: guidelines from the Association of the Scientific Medical Societies in Germany.

Sümpelmann R, Becke K, Brenner S, Breschan C, Eich C, Höhne C, Jöhr M, Kretz FJ, Marx G, Pape L, Schreiber M, Strauss J, Weiss M.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2017;27(1):10-8.

Mã bài‎: PubMed 27747968

DOI‎: 10.1111/pan.13007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27747968


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.