Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Truyền máu hoàn hồi

Efficacy of intraoperative cell salvage systems in pediatric idiopathic scoliosis patients undergoing posterior spinal fusion with segmental spinal instrumentation.

Bowen RE, Gardner S, Scaduto AA, Eagan M, Beckstead J.

Nguồn‎: Spine (Phila Pa 1976) 2010;35(2):246-51.

Mã bài‎: PubMed 20081521

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e3181bdf22a

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20081521

Transfusion of cell saver salvaged blood in neonates and infants undergoing open heart surgery significantly reduces RBC and coagulant product transfusions and donor exposures: results of a prospective, randomized, clinical trial.

Cholette JM, Powers KS, Alfieris GM, Angona R, Henrichs KF, Masel D, Swartz MF, Daugherty LE, Belmont K, Blumberg N.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2013;14(2):137-47.

Mã bài‎: PubMed 23287903

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31826e741c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23287903

Perioperative blood salvage during surgical correction of craniosynostosis in infants.

Dahmani S, Orliaguet GA, Meyer PG, Blanot S, Renier D, Carli PA.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2000;85(4):550-5.

Mã bài‎: PubMed 11064613

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11064613

Perfusionist strategies for blood conservation in pediatric cardiac surgery.

Durandy Y.

Nguồn‎: World J Cardiol 2010;2(2):27-33.

Mã bài‎: PubMed 21160681

DOI‎: 10.4330/wjc.v2.i2.27

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160681

Open cardiac surgery in the first hours of life using autologous umbilical cord blood.

Fedevych O, Chasovskyi K, Vorobiova G, Zhovnir V, Makarenko M, Kurkevych A, Maksymenko A, Yemets I.

Nguồn‎: Eur J Cardiothorac Surg 2011;40(4):985-9.

Mã bài‎: PubMed 21353580

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2011.01.011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353580

Successful blood conservation during craniosynostotic correction with dual therapy using Procrit and cell saver.

Krajewski K, Ashley RK, Pung N, Wald S, Lazareff J, Kawamoto HK, Bradley JP.

Nguồn‎: J Craniofac Surg 2008;19(1):101-5.

Mã bài‎: PubMed 18216672

DOI‎: 10.1097/scs.0b013e3180f6112f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18216672

Transfusion-free anesthetic management for open heart surgery in a neonate—a case report.

Lee JM, Byon HJ, Kim JT, Kim HS, Kim CS.

Nguồn‎: Korean J Anesthesiol 2010;59 Suppl:S141-5.

Mã bài‎: PubMed 21286425

DOI‎: 10.4097/kjae.2010.59.S.S141

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286425

Implementation of a patient blood management program in pediatric scoliosis surgery. [Implementación de un programa de alternativas a la transfusión sanguínea en cirugía de escoliosis en pediatría.] [English, Spanish]

Pérez-Ferrer A, Gredilla-Díaz E, de Vicente-Sánchez J, Sánchez Pérez-Grueso F, Gilsanz-Rodríguez F.

Nguồn‎: Rev Esp Anestesiol Reanim 2016;63(2):69-77.

Mã bài‎: PubMed 26049212

DOI‎: 10.1016/j.redar.2015.04.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26049212

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D.

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Mã bài‎: PubMed 25208437

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Economic evaluation of cell salvage in pediatric surgery.

Samnaliev M, Tran CM, Sloan SR, Gasior I, Lightdale JR, Brustowicz RM.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2013;23(11):1027-34.

Mã bài‎: PubMed 23952976

DOI‎: 10.1111/pan.12233

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23952976

Blood conservation strategies in pediatric anesthesia.

Verma S, Eisses M, Richards M.

Nguồn‎: Anesthesiol Clin 2009;27(2):337-51.

Mã bài‎: PubMed 19703680

DOI‎: 10.1016/j.anclin.2009.05.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703680

Pha loãng máu đẳng tích cấp tính

Major childhood tumor resection using normovolemic hemodilution anesthesia and hetastarch.

Adzick NS, deLorimier AA, Harrison MR, Glick PL, Fisher DM.

Nguồn‎: J Pediatr Surg 1985;20(4):372-5.

Mã bài‎: PubMed 2413195

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2413195

Hemodilution as a method to reduce transfusion requirements in adolescent spine fusion surgery.

Copley LA, Richards BS, Safavi FZ, Newton PO.

Nguồn‎: Spine 1999;24(3):219-22.

Mã bài‎: PubMed 10025016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10025016

Major surgery in an osteosarcoma patient refusing blood transfusion: case report.

Dhanoa A, Singh VA, Shanmugam R, Rajendram R.

Nguồn‎: World J Surg Oncol 2010;8:96.

Mã bài‎: PubMed 21059231

DOI‎: 10.1186/1477-7819-8-96

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059231

Impact of intraoperative normovolemic hemodilution on transfusion requirements for 68 patients undergoing lumbar laminectomies with instrumented posterolateral fusion.

Epstein NE, Peller A, Korsh J, DeCrosta D, Boutros A, Schmigelski C, Greco J.

Nguồn‎: Spine 2006;31(19):2227-30.

Mã bài‎: PubMed 16946658

DOI‎: 10.1097/01.brs.0000232703.59829.ac

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16946658

Bloodless spinal surgery: a review of the normovolemic hemodilution technique.

Epstein NE.

Nguồn‎: Surg Neurol 2008;70(6):614-8.

Mã bài‎: PubMed 18423553

DOI‎: 10.1016/j.surneu.2008.01.022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18423553

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion.

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Nguồn‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(21):2310-5.

Mã bài‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697

Erythropoietin therapy and acute preoperative normovolaemic haemodilution in infants undergoing craniosynostosis surgery.

Meneghini L, Zadra N, Aneloni V, Metrangolo S, Faggin R, Giusti F.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2003;13(5):392-6.

Mã bài‎: PubMed 12791111

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12791111

Implementation of a patient blood management program in pediatric scoliosis surgery. [Implementación de un programa de alternativas a la transfusión sanguínea en cirugía de escoliosis en pediatría.] [English, Spanish]

Pérez-Ferrer A, Gredilla-Díaz E, de Vicente-Sánchez J, Sánchez Pérez-Grueso F, Gilsanz-Rodríguez F.

Nguồn‎: Rev Esp Anestesiol Reanim 2016;63(2):69-77.

Mã bài‎: PubMed 26049212

DOI‎: 10.1016/j.redar.2015.04.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26049212

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D.

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Mã bài‎: PubMed 25208437

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

The advantages of hemodilution anesthesia for major liver resection in children.

Schaller RT Jr, Schaller J, Furman EB.

Nguồn‎: J Pediatr Surg 1984;19(6):705-10.

Mã bài‎: PubMed 6097659

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6097659

Hemodilution anesthesia: a valuable aid to major cancer surgery in children.

Schaller RT Jr, Schaller J, Morgan A, Furman EB.

Nguồn‎: Am J Surg 1983;146(1):79-84.

Mã bài‎: PubMed 6869683

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6869683

Detection of rare blood group, Bombay (Oh) phenotype patients and management by acute normovolemic hemodilution.

Shrivastava M, Navaid S, Peethambarakshan A, Agrawal K, Khan A.

Nguồn‎: Asian J Transfus Sci 2015;9(1):74-7.

Mã bài‎: PubMed 25722578

DOI‎: 10.4103/0973-6247.150957

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25722578

Systemic haemodynamics and oxygenation during haemodilution in children.

van Iterson M, van der Waart FJ, Erdmann W, Trouwborst A.

Nguồn‎: Lancet 1995;346(8983):1127-9.

Mã bài‎: PubMed 7475603

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7475603

Blood conservation strategies in pediatric anesthesia.

Verma S, Eisses M, Richards M.

Nguồn‎: Anesthesiol Clin 2009;27(2):337-51.

Mã bài‎: PubMed 19703680

DOI‎: 10.1016/j.anclin.2009.05.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703680


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.