Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Các kỹ thuật bảo tồn máu có gây mê

Hạ huyết áp có kiểm soát

Early experiences of vasodilators and hypotensive anesthesia in children.

Brown TC.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2012;22(7):720-2.

Mã bài‎: PubMed 22243693

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2012.03799.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22243693

Controlled hypotension: a guide to drug choice.

Degoute CS.

Nguồn‎: Drugs 2007;67(7):1053-76.

Mã bài‎: PubMed 17488147

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17488147

Evaluation of sodium nitroprusside for controlled hypotension in children during surgery.

Drover DR, Hammer GB, Barrett JS, Cohane CA, Reece T, Zajicek A, Schulman SR.

Nguồn‎: Front Pharmacol 2015;6:136.

Mã bài‎: PubMed 26217225

DOI‎: 10.3389/fphar.2015.00136

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26217225

Magnesium sulphate as a technique of hypotensive anaesthesia.

Elsharnouby NM, Elsharnouby MM.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2006;96(6):727-31.

Mã bài‎: PubMed 16670112

DOI‎: 10.1093/bja/ael085

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16670112

Spinal instrumentation for Duchenne's muscular dystrophy: experience of hypotensive anaesthesia to minimise blood loss.

Fox HJ, Thomas CH, Thompson AG.

Nguồn‎: J Pediatr Orthop 1997;17(6):750-3.

Mã bài‎: PubMed 9591976

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9591976

Clonidine facilitates controlled hypotension in adolescent children.

Hackmann T, Friesen M, Allen S, Precious DS.

Nguồn‎: Anesth Analg 2003;96(4):976-81.

Mã bài‎: PubMed 12651645

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12651645

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion.

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Nguồn‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(21):2310-5.

Mã bài‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697

Deliberate hypotension in orthopedic surgery reduces blood loss and transfusion requirements: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Paul JE, Ling E, Lalonde C, Thabane L.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2007;54(10):799-810.

Mã bài‎: PubMed 17934161

DOI‎: 10.1007/BF03021707

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934161

Clevidipine for controlled hypotension during spinal surgery in adolescents.

Tobias JD, Hoernschemeyer DG.

Nguồn‎: J Neurosurg Anesthesiol 2011;23(4):347-51.

Mã bài‎: PubMed 21623231

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31821f92b7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623231

Controlled hypotension in children: a critical review of available agents.

Tobias JD.

Nguồn‎: Paediatr Drugs 2002;4(7):439-53.

Mã bài‎: PubMed 12083972

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12083972

Gây tê vùng

The effects of peritonsillar infiltration on the reduction of intraoperative blood loss and post-tonsillectomy pain in children.

Broadman LM, Patel RI, Feldman BA, Sellman GL, Milmoe G, Camilon F.

Nguồn‎: Laryngoscope 1989;99(6 Pt 1):578-81.

Mã bài‎: PubMed 2657296

DOI‎: 10.1288/00005537-198906000-00002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2657296

Caudal epidural anesthesia reduces blood loss during hypospadias repair.

Gunter JB, Forestner JE, Manley CB.

Nguồn‎: J Urol 1990;144(2 Pt 2):517-9.

Mã bài‎: PubMed 2374231

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2374231

Các kỹ thuật khác

Effects of prone and jackknife positioning on lumbar disc herniation surgery.

Akinci IO, Tunali U, Kyzy AA, Guresti E, Sencer A, Karasu A, Telci L.

Nguồn‎: J Neurosurg Anesthesiol 2011;23(4):318-22.

Mã bài‎: PubMed 21908986

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822b4f17

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21908986

Management of severe anemia without transfusion in a pediatric Jehovah's Witness patient.

Akingbola OA, Custer JR, Bunchman TE, Sedman AB.

Nguồn‎: Crit Care Med 1994;22(3):524-8.

Mã bài‎: PubMed 8125005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8125005

Anesthetic management of the hybrid stage 1 procedure for hypoplastic left heart syndrome (HLHS).

Naguib AN, Winch P, Schwartz L, Isaacs J, Rodeman R, Cheatham JP, Galantowicz M.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2010;20(1):38-46.

Mã bài‎: PubMed 20078800

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2009.03205.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20078800


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.