Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Extreme anemia (Hb 33 g/L) in a 13-year-old girl: is the transfusion always mandatory?

Beverina I, Macellaro P, Parola L, Brando B

Nguồn‎: Transfus Apher Sci 2018;57(4):512-4.

Mã bài‎: PubMed 29803622

DOI‎: 10.1016/j.transci.2018.05.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29803622

Minimizing blood transfusions in the surgical correction of craniosynostosis: a 10-year single-center experience.

Bonfield CM, Sharma J, Cochrane DD, Singhal A, Steinbok P.

Nguồn‎: Childs Nerv Syst 2016;32(1):143-51.

Mã bài‎: PubMed 26351073

DOI‎: 10.1007/s00381-015-2900-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26351073

Outcomes using a conservative versus liberal red blood cell transfusion strategy in infants requiring cardiac operation.

Cholette JM, Swartz MF, Rubenstein J, Henrichs KF, Wang H, Powers KS, Daugherty LE, Alfieris GM, Gensini F, Blumberg N.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2017;103(1):206-14.

Mã bài‎: PubMed 27496630

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2016.05.049

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27496630

The premature infants in need of transfusion (PINT) study: A randomized, controlled trial of a restrictive (low) versus liberal (high) transfusion threshold for extremely low birth weight infants.

Kirpalani H, Whyte RK, Andersen C, Asztalos EV, Heddle N, Blajchman MA, Peliowski A, Rios A, Lacorte M, Connelly R, Barrington K, Roberts RS; PINT Investigators.

Nguồn‎: J Pediatr 2006;149(3):301-7.

Mã bài‎: PubMed 16939737

DOI‎: 10.1016/j.jpeds.2006.05.011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939737

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Nguồn‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Mã bài‎: PubMed 17442904

DOI‎: 10.1056/NEJMoa066240

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Effect of transfusion guidelines on postoperative transfusion in children undergoing craniofacial reconstruction surgery.

Stricker PA, Fiadjoe JE, Kilbaugh TJ, Pruitt EY, Taylor JA, Bartlett SP, McCloskey JJ.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(6):e357-62.

Mã bài‎: PubMed 22895004

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31825b561b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895004

Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants randomly assigned to restrictive or liberal hemoglobin thresholds for blood transfusion.

Whyte RK, Kirpalani H, Asztalos EV, Andersen C, Blajchman M, Heddle N, Lacorte M, Robertson CM, Clarke MC, Vincer MJ, Doyle LW, Roberts RS; for the PINTOS Study Group.

Nguồn‎: Pediatrics 2009;123(1):207-13.

Mã bài‎: PubMed 19117884

DOI‎: 10.1542/peds.2008-0338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19117884


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.