Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sơ sinh

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Using umbilical cord blood for the initial blood tests of VLBW neonates results in higher hemoglobin and fewer RBC transfusions.

Baer VL, Lambert DK, Carroll PD, Gerday E, Christensen RD.

Nguồn‎: J Perinatol 2013;33(5):363-5.

Mã bài‎: PubMed 23047426

DOI‎: 10.1038/jp.2012.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047426

Respective effects of phlebotomy losses and erythropoietin treatment on the need for blood transfusion in very premature infants.

Becquet O, Guyot D, Kuo P, Pawlotsky F, Besnard M, Papouin M, Lapillonne A.

Nguồn‎: BMC Pediatr 2013;13:176.

Mã bài‎: PubMed 24165292

DOI‎: 10.1186/1471-2431-13-176

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24165292

Umbilical cord blood as a replacement source for admission complete blood count in premature infants.

Carroll PD, Nankervis CA, Iams J, Kelleher K.

Nguồn‎: J Perinatol 2012;32(2):97-102.

Mã bài‎: PubMed 21566570

DOI‎: 10.1038/jp.2011.60

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566570

Postponing or eliminating red blood cell transfusions of very low birth weight neonates by obtaining all baseline laboratory blood tests from otherwise discarded fetal blood in the placenta.

Christensen RD, Lambert DK, Baer VL, Montgomery DP, Barney CK, Coulter DM, Ilstrup S, Bennett ST.

Nguồn‎: Transfusion 2011;51(2):253-8.

Mã bài‎: PubMed 20723166

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02827.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723166

Risk factors of transfusion in anemia of very low birth weight infants.

Jeon GW, Sin JB.

Nguồn‎: Yonsei Med J 2013;54(2):366-73.

Mã bài‎: PubMed 23364969

DOI‎: 10.3349/ymj.2013.54.2.366

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23364969

Minimizing blood loss and the need for transfusions in very premature infants. Limiter les pertes de sang et le recours aux transfusions chez les grands prématurés. [English, French]

Lemyre B, Sample M, Lacaze-Masmonteil T; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee.

Nguồn‎: Paediatr Child Health 2015;20(8):451-62.

Mã bài‎: PubMed 26744559

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26744559

Phlebotomy overdraw in the neonatal intensive care nursery.

Lin JC, Strauss RG, Kulhavy JC, Johnson KJ, Zimmerman MB, Cress GA, Connolly NW, Widness JA.

Nguồn‎: Pediatrics 2000;106(2):E19.

Mã bài‎: PubMed 10920175

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10920175

Reduction in red blood cell transfusions using a bedside analyzer in extremely low birth weight infants.

Madan A, Kumar R, Adams MM, Benitz WE, Geaghan SM, Widness JA.

Nguồn‎: J Perinatol 2005;25(1):21-5.

Mã bài‎: PubMed 15496875

DOI‎: 10.1038/sj.jp.7211201

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496875

Impact of blood sampling in very preterm infants.

Madsen LP, Rasmussen MK, Bjerregaard LL, Nøhr SB, Ebbesen F.

Nguồn‎: Scand J Clin Lab Invest 2000;60(2):125-32.

Mã bài‎: PubMed 10817399

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10817399

Implementation of a multi-parameter point-of-care-blood test analyzer reduces central laboratory testing and need for blood transfusions in very low birth weight infants.

Mahieu L, Marien A, De Dooy J, Mahieu M, Mahieu H, Van Hoof V.

Nguồn‎: Clin Chim Acta 2012;413(1-2):325-30.

Mã bài‎: PubMed 22056692

DOI‎: 10.1016/j.cca.2011.10.027

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22056692

Transcutaneous bilirubinometry reduces the need for blood sampling in neonates with visible jaundice.

Mishra S, Chawla D, Agarwal R, Deorari AK, Paul VK, Bhutani VK.

Nguồn‎: Acta Paediatr 2009;98(12):1916-9.

Mã bài‎: PubMed 19811459

DOI‎: 10.1111/j.1651-2227.2009.01505.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19811459

Reliability of transcutaneous bilirubin devices in preterm infants: a systematic review.

Nagar G, Vandermeer B, Campbell S, Kumar M.

Nguồn‎: Pediatrics 2013;132(5):871-81.

Mã bài‎: PubMed 24127472

DOI‎: 10.1542/peds.2013-1713

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24127472

A management guideline to reduce the frequency of blood transfusion in very-low-birth-weight infants.

Rabe H, Alvarez JR, Lawn C, Seddon P, Amess PN.

Nguồn‎: Am J Perinatol 2009;26(3):179-83.

Mã bài‎: PubMed 19085812

DOI‎: 10.1055/s-0028-1103024

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19085812

Spectroscopic noninvasive measurement of hemoglobin compared with capillary and venous values in neonates.

Rabe H, Alvarez RF, Whitfield T, Lawson F, Jungmann H.

Nguồn‎: Neonatology 2010;98(1):1-5.

Mã bài‎: PubMed 20588064

DOI‎: 10.1159/000261019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20588064

Pharmacodynamically optimized erythropoietin treatment combined with phlebotomy reduction predicted to eliminate blood transfusions in selected preterm infants.

Rosebraugh MR, Widness JA, Nalbant D, Cress G, Veng-Pedersen P.

Nguồn‎: Pediatr Res 2014;75(2):336-42.

Mã bài‎: PubMed 24216541

DOI‎: 10.1038/pr.2013.213

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24216541

A mathematical modeling approach to quantify the role of phlebotomy losses and need for transfusions in neonatal anemia.

Rosebraugh MR, Widness JA, Nalbant D, Veng-Pedersen P.

Nguồn‎: Transfusion 2013;53(6):1353-60.

Mã bài‎: PubMed 23033916

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2012.03908.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033916

Identifying factors to minimize phlebotomy-induced blood loss in the pediatric intensive care unit.

Valentine SL, Bateman ST.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(1):22-7.

Mã bài‎: PubMed 21499175

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e318219681d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499175

Transcutaneous bilirubinometry in jaundiced neonates: a randomized controlled trial.

van den Esker-Jonker B, den Boer L, Pepping RM, Bekhof J.

Nguồn‎: Pediatrics 2016;138(6):e20162414.

Mã bài‎: PubMed 27940715

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27940715

Reduction in red blood cell transfusions among preterm infants: results of a randomized trial with an in-line blood gas and chemistry monitor.

Widness JA, Madan A, Grindeanu LA, Zimmerman MB, Wong DK, Stevenson DK.

Nguồn‎: Pediatrics 2005;115(5):1299-306.

Mã bài‎: PubMed 15867038

DOI‎: 10.1542/peds.2004-1680

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15867038

Blood conservation in neonatal and pediatric populations.

Wilson JR, Gaedeke MK.

Nguồn‎: AACN Clin Issues 1996;7(2):229-37.

Mã bài‎: PubMed 8718385

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8718385


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.