Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sơ sinh

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Iron supplementation for preterm infants receiving restrictive red blood cell transfusions: reassessment of practice safety.

Arnon S, Dolfin T, Bauer S, Regev RH, Litmanovitz I.

Nguồn‎: J Perinatol 2010;30(11):736-40.

Mã bài‎: PubMed 20220759

DOI‎: 10.1038/jp.2010.33

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20220759

Erythropoietin increases reticulocyte counts and maintains hematocrit in neonates requiring surgery.

Bierer R, Roohi M, Peceny C, Ohls RK.

Nguồn‎: J Pediatr Surg 2009;44(8):1540-5.

Mã bài‎: PubMed 19635302

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2008.10.112

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635302

Iron supplementation enhances response to high doses of recombinant human erythropoietin in preterm infants.

Carnielli VP, Da Riol R, Montini G.

Nguồn‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79(1):F44-8.

Mã bài‎: PubMed 9797624

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9797624

Nonpharmacological, blood conservation techniques for preventing neonatal anemia—effective and promising strategies for reducing transfusion.

Carroll PD, Widness JA.

Nguồn‎: Semin Perinatol 2012;36(4):232-43.

Mã bài‎: PubMed 22818543

DOI‎: 10.1053/j.semperi.2012.04.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818543

Effects of a combined therapy of erythropoietin, iron, folate, and vitamin B12 on the transfusion requirements of extremely low birth weight infants.

Haiden N, Schwindt J, Cardona F, Berger A, Klebermass K, Wald M, Kohlhauser-Vollmuth C, Jilma B, Pollak A.

Nguồn‎: Pediatrics 2006;118(5):2004-13.

Mã bài‎: PubMed 17079573

DOI‎: 10.1542/peds.2006-1113

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079573

Early versus late enteral prophylactic iron supplementation in preterm very low birth weight infants: a randomised controlled trial.

Joy R, Krishnamurthy S, Bethou A, Rajappa M, Ananthanarayanan PH, Bhat BV.

Nguồn‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(2):F105-9.

Mã bài‎: PubMed 24302687

DOI‎: 10.1136/archdischild-2013-304650

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302687

Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants.

Mills RJ, Davies MW.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD005095.

Mã bài‎: PubMed 22419305

DOI‎: 10.1002/14651858.CD005095.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419305

Use of erythropoietin for bloodless surgery in a Jehovah's Witness infant.

Pérez-Ferrer A, De Vicente J, Gredilla E, García-Vega MI, Bourgeois P, Goldman LJ.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2003;13(7):633-6.

Mã bài‎: PubMed 12950867

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950867

Effect of intravenous iron supplementation on erythropoiesis in erythropoietin-treated premature infants.

Pollak A, Hayde M, Hayn M, Herkner K, Lombard KA, Lubec G, Weninger M, Widness JA.

Nguồn‎: Pediatrics 2001;107(1):78-85.

Mã bài‎: PubMed 11134438

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134438

Erythropoietin in pediatric cardiac surgery: clinical efficacy and effective dose.

Shimpo H, Mizumoto T, Onoda K, Yuasa H, Yada I.

Nguồn‎: Chest 1997;111(6):1565-70.

Mã bài‎: PubMed 9187175

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9187175


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.