Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sơ sinh

Điều trị chứng tăng bilirubin máu

Quang trị liệu

Randomised controlled trial of single phototherapy with reflecting curtains versus double phototherapy in term newborns with hyperbilirubinaemia.

Abd Hamid IJ, M Iyen MI, Ibrahim NR, Abd Majid N, Ramli N, Van Rostenberghe H.

Nguồn‎: J Paediatr Child Health 2013;49(5):375-9.

Mã bài‎: PubMed 23573836

DOI‎: 10.1111/jpc.12192

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23573836

Effect of white plastic cover around the phototherapy unit on hyperbilirubinemia in full term neonates.

Babaei H, Alipour AA, Hemmati M, Ghaderi M, Rezaei M.

Nguồn‎: Iran J Pediatr 2013;23(2):143-8.

Mã bài‎: PubMed 23724173

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724173

Phototherapy to prevent severe neonatal hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation.

Bhutani VK; Committee on Fetus and Newborn; American Academy of Pediatrics.

Nguồn‎: Pediatrics 2011;128(4):e1046-52.

Mã bài‎: PubMed 21949150

DOI‎: 10.1542/peds.2011-1494

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21949150

High-intensity phototherapy for the treatment of severe nonhaemolytic neonatal hyperbilirubinemia.

de Carvalho M, Mochdece CC, Sá CA, Moreira ME.

Nguồn‎: Acta Paediatr 2011;100(4):620-3.

Mã bài‎: PubMed 21251060

DOI‎: 10.1111/j.1651-2227.2011.02170.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21251060

Efficacy of phototherapy for neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting curtains.

Djokomuljanto S, Quah BS, Surini Y, Noraida R, Ismail NZ, Hansen TW, Van Rostenberghe H.

Nguồn‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91(6):F439-42.

Mã bài‎: PubMed 16877479

DOI‎: 10.1136/adc.2006.095687

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16877479

Clofibrate in combination with phototherapy for unconjugated neonatal hyperbilirubinaemia.

Gholitabar M, McGuire H, Rennie J, Manning D, Lai R.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(12):CD009017.

Mã bài‎: PubMed 23235669

DOI‎: 10.1002/14651858.CD009017.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235669

Light-emitting diode phototherapy for unconjugated hyperbilirubinaemia in neonates.

Kumar P, Chawla D, Deorari A.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(12):CD007969.

Mã bài‎: PubMed 22161417

DOI‎: 10.1002/14651858.CD007969.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22161417

Efficacy of phototherapy devices and outcomes among extremely low birth weight infants: multi-center observational study.

Morris BH, Tyson JE, Stevenson DK, Oh W, Phelps DL, O'Shea TM, McDavid GE, Van Meurs KP, Vohr BR, Grisby C, Yao Q, Kandefer S, Wallace D, Higgins RD.

Nguồn‎: J Perinatol 2013;33(2):126-33.

Mã bài‎: PubMed 22499082

DOI‎: 10.1038/jp.2012.39

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22499082

Prophylactic phototherapy for preventing jaundice in preterm or low birth weight infants.

Okwundu CI, Okoromah CA, Shah PS.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(1):CD007966.

Mã bài‎: PubMed 22258977

DOI‎: 10.1002/14651858.CD007966.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22258977

The effect of clofibrate with phototherapy in late pre-term newborns with non-hemolytic jaundice.

Sakha SH, Gharehbaghi MM, Rahbani ME.

Nguồn‎: Indian J Med Sci 2009;63(5):174-9.

Mã bài‎: PubMed 19584487

DOI‎: 10.4103/0019-5359.53162

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19584487

A randomized trial of phototherapy with filtered sunlight in African neonates.

Slusher TM, Olusanya BO, Vreman HJ, Brearley AM, Vaucher YE, Lund TC, Wong RJ, Emokpae AA, Stevenson DK.

Nguồn‎: N Engl J Med 2015;373(12):1115-24.

Mã bài‎: PubMed 26376136

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1501074

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26376136

Dose-response relationship of phototherapy for hyperbilirubinemia.

Vandborg PK, Hansen BM, Greisen G, Ebbesen F.

Nguồn‎: Pediatrics 2012;130(2):e352-7.

Mã bài‎: PubMed 22802603

DOI‎: 10.1542/peds.2011-3235

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22802603

Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch

High-dose intravenous immunoglobulin therapy in neonatal immune haemolytic jaundice.

Alpay F, Sarici SU, Okutan V, Erdem G, Ozcan O, Gökçay E.

Nguồn‎: Acta Paediatr 1999;88(2):216-9.

Mã bài‎: PubMed 10102158

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10102158

High-dose intravenous immunoglobulin therapy for rhesus haemolytic disease.

Dağoğlu T, Ovali F, Samanci N, Bengisu E.

Nguồn‎: J Int Med Res 1995;23(4):264-71.

Mã bài‎: PubMed 7589769

DOI‎: 10.1177/030006059502300406

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7589769

Systematic review of intravenous immunoglobulin in haemolytic disease of the newborn.

Gottstein R, Cooke RW.

Nguồn‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88(1):F6-10.

Mã bài‎: PubMed 12496219

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12496219

Intravenous immune globulin in neonatal ABO isoimmunization: factors associated with clinical efficacy.

Hammerman C, Kaplan M, Vreman HJ, Stevenson DK.

Nguồn‎: Biol Neonate 1996;70(2):69-74.

Mã bài‎: PubMed 8864425

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8864425

Intravenous immune globulin reduces the need for exchange transfusions in Rhesus and ABO incompatibility.

Huizing K, Røislien J, Hansen T.

Nguồn‎: Acta Paediatr 2008;97(10):1362-5.

Mã bài‎: PubMed 18616629

DOI‎: 10.1111/j.1651-2227.2008.00915.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18616629

Intravenous immunoglobulin G (IVIG) therapy for significant hyperbilirubinemia in ABO hemolytic disease of the newborn.

Miqdad AM, Abdelbasit OB, Shaheed MM, Seidahmed MZ, Abomelha AM, Arcala OP.

Nguồn‎: J Matern Fetal Neonatal Med 2004;16(3):163-6.

Mã bài‎: PubMed 15590442

DOI‎: 10.1080/14767050400009873

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590442

Thuốc tin-mesoporphyrin

Clinical trial of tin mesoporphyrin to prevent neonatal hyperbilirubinemia.

Bhutani VK, Poland R, Meloy LD, Hegyi T, Fanaroff AA, Maisels MJ.

Nguồn‎: J Perinatol 2016;36(7):533-9.

Mã bài‎: PubMed 26938918

DOI‎: 10.1038/jp.2016.22

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26938918

Sn-mesoporphyrin interdiction of severe hyperbilirubinemia in Jehovah's Witness newborns as an alternative to exchange transfusion.

Kappas A, Drummond GS, Munson DP, Marshall JR.

Nguồn‎: Pediatrics 2001;108(6):1374-7.

Mã bài‎: PubMed 11731664

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11731664

Tin-mesoporphyrin in the treatment of severe hyperbilirubinemia in a very-low-birth-weight infant.

Reddy P, Najundaswamy S, Mehta R, Petrova A, Hegyi T.

Nguồn‎: J Perinatol 2003;23(6):507-8.

Mã bài‎: PubMed 13679941

DOI‎: 10.1038/sj.jp.7210943

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13679941

Các thuốc khác

Single dose of 50 mg/kg clofibrate in jaundice of healthy term neonates: randomised clinical trial of efficacy and safety.

Fallah R, Islami Z, Lotfi SR.

Nguồn‎: Indian J Pediatr 2012;79(2):194-7.

Mã bài‎: PubMed 21785863

DOI‎: 10.1007/s12098-011-0531-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21785863

Effect of ursodeoxycholic acid on indirect hyperbilirubinemia in neonates treated with phototherapy.

Honar N, Ghashghaei Saadi E, Saki F, Pishva N, Shakibazad N, Hosseini Teshnizi S.

Nguồn‎: J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;62(1):97-100.

Mã bài‎: PubMed 26020375

DOI‎: 10.1097/MPG.0000000000000874

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26020375

Hyperbilirubinemia in the newborn infant > or =35 weeks' gestation: an update with clarifications.

Maisels MJ, Bhutani VK, Bogen D, Newman TB, Stark AR, Watchko JF.

Nguồn‎: Pediatrics 2009;124(4):1193-8.

Mã bài‎: PubMed 19786452

DOI‎: 10.1542/peds.2009-0329

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19786452

A randomized controlled trial of fluid supplementation in term neonates with severe hyperbilirubinemia.

Mehta S, Kumar P, Narang A.

Nguồn‎: J Pediatr 2005;147(6):781-5.

Mã bài‎: PubMed 16356431

DOI‎: 10.1016/j.jpeds.2005.07.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356431

Treatment of clofibrate in jaundiced low birth weight neonates. [English, Turkish abstract]

Mohammadzadeh A, Farhat AS, Amiri R, Esmaely H, Bagheri S.

Nguồn‎: UHOD-Uluslar Hematol Onkol De (Int J Hematol Oncol) 2009;19(2):100-5.

Mã bài‎: EMBASE 2009472903

http://www.uhod.org/summary_en.php3?id=359

Clofibrate for unconjugated hyperbilirubinemia in neonates: a systematic review.

Xiong T, Chen D, Duan Z, Qu Y, Mu D.

Nguồn‎: Indian Pediatr 2012;49(1):35-41.

Mã bài‎: PubMed 22318100

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22318100

Interscapular site for transcutaneous bilirubin measurement in preterm infants: a better and safer screening site.

Yaser A, Tooke L, Rhoda N.

Nguồn‎: J Perinatol 2014;34(3):209-12.

Mã bài‎: PubMed 24406742

DOI‎: 10.1038/jp.2013.167

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24406742

Efficacy of clofibrate on severe neonatal jaundice associated with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (a randomized clinical trial).

Zahedpasha Y, Ahmadpour-Kacho M, Hajiahmadi M, Naderi S, Kamali AA.

Nguồn‎: Southeast Asian J Trop Med Public Health 2008;39(3):557-61.

Mã bài‎: PubMed 18564698

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18564698


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.