Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

Erythropoietin increases reticulocyte counts and maintains hematocrit in neonates requiring surgery.

Bierer R, Roohi M, Peceny C, Ohls RK.

Nguồn‎: J Pediatr Surg 2009;44(8):1540-5.

Mã bài‎: PubMed 19635302

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2008.10.112

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635302

Bloodless cardiac surgery and the pediatric patient: a case study.

Ging AL, St Onge JR, Fitzgerald DC, Collazo LR, Bower LS, Shen I.

Nguồn‎: Perfusion 2008;23(2):131-4.

Mã bài‎: PubMed 18840583

DOI‎: 10.1177/0267659108095903

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18840583

Transfusion-free cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 2.2-kg neonate.

Hübler M, Boettcher W, Koster A, Redlin M, Stiller B, Lange P, Hetzer R.

Nguồn‎: J Card Surg 2005;20(2):180-2.

Mã bài‎: PubMed 15725146

DOI‎: 10.1111/j.0886-0440.2005.200414.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725146

The efficacy of preoperative administration of a single dose of recombinant human erythropoietin in pediatric cardiac surgery.

Ootaki Y, Yamaguchi M, Yoshimura N, Oka S, Yoshida M, Hasegawa T.

Nguồn‎: Heart Surg Forum 2007;10(2):E115-9.

Mã bài‎: PubMed 17597033

DOI‎: 10.1532/HSF98.20061183

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17597033

Use of erythropoietin for bloodless surgery in a Jehovah's Witness infant.

Pérez-Ferrer A, De Vicente J, Gredilla E, García-Vega MI, Bourgeois P, Goldman LJ.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2003;13(7):633-6.

Mã bài‎: PubMed 12950867

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950867

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency.

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Nguồn‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Mã bài‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639

Erythropoietin in pediatric cardiac surgery: clinical efficacy and effective dose.

Shimpo H, Mizumoto T, Onoda K, Yuasa H, Yada I.

Nguồn‎: Chest 1997;111(6):1565-70.

Mã bài‎: PubMed 9187175

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9187175


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.