Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Early versus delayed umbilical cord clamping in infants with congenital heart disease: a pilot, randomized, controlled trial.

Backes CH, Huang H, Cua CL, Garg V, Smith CV, Yin H, Galantowicz M, Bauer JA, Hoffman TM.

Nguồn‎: J Perinatol 2015;35(10):826-31.

Mã bài‎: PubMed 26226244

DOI‎: 10.1038/jp.2015.89

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26226244

The operating surgeon is an independent predictor of chest tube drainage following cardiac surgery.

Dixon B, Reid D, Collins M, Newcomb AE, Rosalion A, Yap CH, Santamaria JD, Campbell DJ.

Nguồn‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2014;28(2):242-6.

Mã bài‎: PubMed 24439890

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2013.09.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24439890

The pediatrician's role in the evaluation and preparation of pediatric patients undergoing anesthesia.

Goldschneider KR, Cravero JP; Section on Anesthesiology and Pain Medicine, American Academy of Pediatrics.

Nguồn‎: Pediatrics 2014;134(3):634-41.

Mã bài‎: PubMed 25157004

DOI‎: 10.1542/peds.2014-1840

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157004

Quality measures for congenital and pediatric cardiac surgery.

Jacobs JP, Jacobs ML, Austin EH 3rd, Mavroudis C, Pasquali SK, Lacour-Gayet FG, Tchervenkov CI, Walters H 3rd, Bacha EA, Nido PJ, Fraser CD, Gaynor JW, Hirsch JC, Morales DL, Pourmoghadam KK, Tweddell JS, Prager RL, Mayer JE.

Nguồn‎: World J Pediatr Congenit Heart Surg 2012;3(1):32-47.

Mã bài‎: PubMed 23804682

DOI‎: 10.1177/2150135111426732

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23804682

The theory and practice of bloodless surgery.

Martyn V, Farmer SL, Wren MN, Towler SC, Betta J, Shander A, Spence RK, Leahy MF.

Nguồn‎: Transfus Apher Sci 2002;27(1):29-43.

Mã bài‎: PubMed 12201468

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12201468

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance.

Meier J, Gombotz H.

Nguồn‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Mã bài‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920

The Ross operation in a Jehovah's Witness: a paradigm for heart surgery in children without transfusion.

Miyaji K, Hannan RL, Ojito JW, White JA, Burke RP.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2000;69(3):935-7.

Mã bài‎: PubMed 10750791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10750791


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.