Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Herbal remedies affecting coagulation: a review.

Cordier W, Steenkamp V.

Nguồn‎: Pharm Biol 2012;50(4):443-52.

Mã bài‎: PubMed 22136282

DOI‎: 10.3109/13880209.2011.611145

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22136282

Plasma fibrinogen concentration is correlated with postoperative blood loss in children undergoing cardiac surgery. A retrospective review.

Faraoni D, Willems A, Savan V, Demanet H, De Ville A, Van der Linden P.

Nguồn‎: Eur J Anaesthesiol 2014;31(6):317-26.

Mã bài‎: PubMed 24503704

DOI‎: 10.1097/EJA.0000000000000043

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24503704

Pediatric responsibilities for preoperative evaluation.

Fisher QA, Feldman MA, Wilson MD.

Nguồn‎: J Pediatr 1994;125(5 Pt 1):675-85.

Mã bài‎: PubMed 7965418

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7965418

The pediatrician's role in the evaluation and preparation of pediatric patients undergoing anesthesia.

Goldschneider KR, Cravero JP; Section on Anesthesiology and Pain Medicine, American Academy of Pediatrics.

Nguồn‎: Pediatrics 2014;134(3):634-41.

Mã bài‎: PubMed 25157004

DOI‎: 10.1542/peds.2014-1840

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157004

Predictive factors for red blood cell transfusion in children undergoing noncomplex cardiac surgery.

Mulaj M, Faraoni D, Willems A, Sanchez Torres C, Van der Linden P.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2014;98(2):662-7.

Mã bài‎: PubMed 24968768

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2014.04.089

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968768

Multivariate model for predicting postoperative blood loss in children undergoing cardiac surgery: a preliminary study.

Savan V, Willems A, Faraoni D, Van der Linden P.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2014;112(4):708-14.

Mã bài‎: PubMed 24394941

DOI‎: 10.1093/bja/aet463

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24394941

Risks and predictors of blood transfusion in pediatric patients undergoing open heart operations.

Székely A, Cserép Z, Sápi E, Breuer T, Nagy CA, Vargha P, Hartyánszky I, Szatmári A, Treszl A.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2009;87(1):187-97.

Mã bài‎: PubMed 19101294

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2008.09.079

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101294

Factors associated with blood loss and blood product transfusions: a multivariate analysis in children after open-heart surgery.

Williams GD, Bratton SL, Ramamoorthy C.

Nguồn‎: Anesth Analg 1999;89(1):57-64.

Mã bài‎: PubMed 10389779

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10389779


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.