Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Perfusionist strategies for blood conservation in pediatric cardiac surgery.

Durandy Y.

Nguồn‎: World J Cardiol 2010;2(2):27-33.

Mã bài‎: PubMed 21160681

DOI‎: 10.4330/wjc.v2.i2.27

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160681

Bloodless cardiac surgery and the pediatric patient: a case study.

Ging AL, St Onge JR, Fitzgerald DC, Collazo LR, Bower LS, Shen I.

Nguồn‎: Perfusion 2008;23(2):131-4.

Mã bài‎: PubMed 18840583

DOI‎: 10.1177/0267659108095903

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18840583

Transfusion-free cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 2.2-kg neonate.

Hübler M, Boettcher W, Koster A, Redlin M, Stiller B, Lange P, Hetzer R.

Nguồn‎: J Card Surg 2005;20(2):180-2.

Mã bài‎: PubMed 15725146

DOI‎: 10.1111/j.0886-0440.2005.200414.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725146

Transfusion-free complex cardiac surgery: with use of deep hypothermic circulatory arrest in a preterm 2.96-kg Jehovah's witness neonate.

Huebler M, Habazettl H, Boettcher W, Kuppe H, Hetzer R, Redlin M.

Nguồn‎: Tex Heart Inst J 2011;38(5):562-4.

Mã bài‎: PubMed 22163136

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22163136

Anesthetic management for transfusion-free Rastelli's procedure in a pediatric Jehovah's Witness patient.

Kang SH, Song I, Kang JE, Lee JH, Kim JT.

Nguồn‎: Korean J Anesthesiol 2013;65(6 Suppl):S87-8.

Mã bài‎: PubMed 24478887

DOI‎: 10.4097/kjae.2013.65.6S.S87

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24478887

Perioperative management of a child with hypoplastic left heart syndrome of the Jehovah's Witness faith presenting for hybrid comprehensive stage II procedure.

Karuppiah S, Mckee C, Hodge A, Galantowicz M, Tobias J, Naguib A.

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2016;48(3):141-7.

Mã bài‎: PubMed 27729708

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27729708

The Ross operation in a Jehovah's Witness: a paradigm for heart surgery in children without transfusion.

Miyaji K, Hannan RL, Ojito JW, White JA, Burke RP.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2000;69(3):935-7.

Mã bài‎: PubMed 10750791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10750791

A single-center strategy to minimize blood transfusion in neonates and children undergoing cardiac surgery.

Naguib AN, Winch PD, Tobias JD, Simsic J, Hersey D, Nicol K, Preston T, Gomez D, McConnell P, Galantowicz M.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2015;25(5):477-86.

Mã bài‎: PubMed 25581204

DOI‎: 10.1111/pan.12604

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25581204

Comprehensive blood conservation program in a new congenital cardiac surgical program allows bloodless surgery for the Jehovah Witness and a reduction for all patients.

Olshove V, Berndsen N, Sivarajan V, Nawathe P, Phillips A

Nguồn‎: Perfusion 2018;33(3):194-202.

Mã bài‎: PubMed 28985692

DOI‎: 10.1177/0267659117733810

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985692

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency.

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Nguồn‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Mã bài‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D.

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Mã bài‎: PubMed 25208437

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Effects of a comprehensive blood-sparing approach using body weight-adjusted miniaturized cardiopulmonary bypass circuits on transfusion requirements in pediatric cardiac surgery.

Redlin M, Habazettl H, Boettcher W, Kukucka M, Schoenfeld H, Hetzer R, Huebler M.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;144(2):493-9.

Mã bài‎: PubMed 22305547

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.01.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22305547

Strategic and operational aspects of a transfusion-free neonatal arterial switch operation.

Schweiger M, Dave H, Kelly J, Hübler M.

Nguồn‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16(6):890-1.

Mã bài‎: PubMed 23460601

DOI‎: 10.1093/icvts/ivt010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23460601

2011 update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists blood conservation clinical practice guidelines.

Society of Thoracic Surgeons Blood Conservation Guideline Task Force, Ferraris VA, Brown JR, Despotis GJ, Hammon JW, Reece TB, Saha SP, Song HK, Clough ER; Society of Cardiovascular Anesthesiologists Special Task Force on Blood Transfusion, Shore-Lesserson LJ, Goodnough LT, Mazer CD, Shander A, Stafford-Smith M, Waters J; International Consortium for Evidence Based Perfusion, Baker RA, Dickinson TA, FitzGerald DJ, Likosky DS, Shann KG.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2011;91(3):944-82.

Mã bài‎: PubMed 21353044

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.11.078

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353044

Bloodless repair of aortic arch with dual aortic cannulation in a Jehovah's Witness patient.

Valleley MS, Glogowski KR, Duncan KF, Dutoit A, Hagedorn C

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2017;49(3):206-9.

Mã bài‎: PubMed 28979046

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28979046

Bloodless repair of isolated pulmonary artery in a neonate.

Wang H, Brewer MP, Lai WW, Krishnamurthy G, Chai PJ.

Nguồn‎: World J Pediatr Congenit Heart Surg 2016;7(1):112-5.

Mã bài‎: PubMed 26715005

DOI‎: 10.1177/2150135115582071

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26715005


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.