Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Kết quả lâm sàng

Correction of congenital heart defects in Jehovah's Witness children.

Alexi-Meskishvili V, Stiller B, Koster A, Böttcher W, Hübler M, Photiadis J, Lange PE, Hetzer R.

Nguồn‎: Thorac Cardiovasc Surg 2004;52(3):141-6.

Mã bài‎: PubMed 15192773

DOI‎: 10.1055/s-2004-820868

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15192773

Association of hemoglobin and transfusion with outcome after operations for hypoplastic left heart.

Blackwood J, Joffe AR, Robertson CM, Dinu IA, Alton G, Penner K, Ross DB, Rebeyka IM; Western Canadian Complex Pediatric Therapies Follow-up Group.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2010;89(5):1378-84.e1-2.

Mã bài‎: PubMed 20417749

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.01.064

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20417749

Association of complications with blood transfusions in pediatric cardiac surgery patients.

Iyengar A, Scipione CN, Sheth P, Ohye RG, Riegger L, Bove EL, Devaney EJ, Hirsch-Romano JC.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2013;96(3):910-6.

Mã bài‎: PubMed 23866807

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.05.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23866807

Blood transfusion is associated with prolonged duration of mechanical ventilation in infants undergoing reparative cardiac surgery.

Kipps AK, Wypij D, Thiagarajan RR, Bacha EA, Newburger JW.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2011;12(1):52-6.

Mã bài‎: PubMed 20453699

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e3181e30d43

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20453699

ファロー四徴症に対する自己血手術 [A total correction for tetralogy of Fallot without the use of homologous blood.] [Japanese]

Kurisu K, Yonenaga K, Miyamoto K, Furusho N, Nishimura K.

Nguồn‎: Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 1998;46(6):544-8.

Mã bài‎: PubMed 9720376

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9720376

Early death and late morbidity after blood transfusion of injured children: a pilot study.

Pieracci FM, Witt J, Moore EE, Burlew CC, Johnson J, Biffl WL, Barnett CC Jr, Bensard DD.

Nguồn‎: J Pediatr Surg 2012;47(8):1587-91.

Mã bài‎: PubMed 22901922

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2012.02.011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22901922

Blood transfusion determines postoperative morbidity in pediatric cardiac surgery applying a comprehensive blood-sparing approach.

Redlin M, Kukucka M, Boettcher W, Schoenfeld H, Huebler M, Kuppe H, Habazettl H.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;146(3):537-42.

Mã bài‎: PubMed 23228399

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.09.101

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23228399

Blood transfusion after pediatric cardiac surgery is associated with prolonged hospital stay.

Salvin JW, Scheurer MA, Laussen PC, Wypij D, Polito A, Bacha EA, Pigula FA, McGowan FX, Costello JM, Thiagarajan RR.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2011;91(1):204-10.

Mã bài‎: PubMed 21172513

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.07.037

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21172513

The indication for perioperative red blood cell transfusions is a predictive risk factor for severe postoperative morbidity and mortality in children undergoing cardiac surgery.

Willems A, Van Lerberghe C, Gonsette K, De Villé A, Melot C, Hardy JF, Van der Linden P.

Nguồn‎: Eur J Cardiothorac Surg 2014;45(6):1050-7.

Mã bài‎: PubMed 24431174

DOI‎: 10.1093/ejcts/ezt548

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24431174


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.