Skip to content

Skip to table of contents

THƯ VIỆN THÁP CANH

Cập nhật Thư viện Tháp Canh

Cập nhật Thư viện Tháp Canh

Bạn có thể kích hoạt cho Thư viện Tháp Canh tự động kiểm tra cập nhật trực tuyến, hoặc bạn có thể cập nhật các ấn phẩm và bài trong Thư viện Tháp Canh một cách thủ công qua việc dùng gói cập nhật.

Kích hoạt tự động kiểm tra cập nhật

Hãy làm những bước sau để kích hoạt cho Thư viện Tháp Canh kiểm tra cập nhật trực tuyến các ấn phẩm và bài mới.

  1. Trong Thư viện Tháp Canh, nhấp vào mục Thư viện, rồi vào Thuộc tính để mở cửa sổ Các thuộc tính của chương trình.

  2. Trong cửa sổ Các thuộc tính của chương trình, nhấp vào Cập nhật, rồi đánh dấu vào khung Tự động tải về cập nhật.

  3. Khi có một cập nhật trực tuyến, bạn sẽ nhận được tin nhắn hỏi có muốn tải về hay không. Nhấp vào Yes để cho phép Thư viện Tháp Canh tải về và áp dụng cập nhật.

Cập nhật Thư viện Tháp Canh một cách thủ công

Bạn có thể cập nhật Thư viện Tháp Canh một cách thủ công qua việc dùng gói cập nhật. Để có gói cập nhật mới nhất, hãy xuất gói cập nhật từ Thư viện Tháp Canh đã cài đặt và cập nhật, hoặc tải gói cập nhật ấy về bằng cách nhấp nút tải về trên trang này.

Xuất gói cập nhật

Tạo gói cập nhật bằng các thao tác sau:

  1. Trong Thư viện Tháp Canh, nhấp vào mục Hướng dẫn, rồi nhấp vào Chọn gói cập nhật Tạo gói cập nhật.

  2. Chọn nơi trong máy vi tính để lưu gói cập nhật, rồi nhấp vào nút Save. Thư viện Tháp Canh sẽ tạo gói cập nhật với đuôi là “.updatepkg”.

Tải về gói cập nhật

Nhấp vào nút bên dưới để kiểm tra xem Thư viện Tháp Canh đã được cập nhật trong ngôn ngữ của bạn chưa. Nếu đã được cập nhật, hãy chọn lưu gói đó vào máy vi tính của bạn.

Áp dụng gói cập nhật

Để cập nhật Thư viện Tháp Canh một cách thủ công qua việc dùng gói cập nhật, hãy làm các bước sau:

  1. Trong Thư viện Tháp Canh, nhấp vào mục Hướng dẫn, rồi nhấp vào Chọn gói cập nhật Áp dụng gói cập nhật.

  2. Trong cửa sổ File Explorer, tìm tập tin có đuôi là “.updatepkg”. Chọn tập tin ấy và nhấp vào nút Open để áp dụng cập nhật cho Thư viện Tháp Canh.