Skip to content

Skip to table of contents

Ngôn ngữ nào được hỗ trợ trên Apple TV?

Ngôn ngữ nào được hỗ trợ trên Apple TV?

Hãy xem danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ trên Apple TV. Để thay đổi ngôn ngữ, đến mục Settings (Tùy chọn) trên trang đầu và vào tùy chọn Select a Language (Chọn một ngôn ngữ).