Skip to content

Skip to table of contents

Ngôn ngữ nào được hỗ trợ trên Amazon Fire TV?

Ngôn ngữ nào được hỗ trợ trên Amazon Fire TV?

Hãy xem danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ trên Amazon Fire TV. Để thay đổi ngôn ngữ, vào mục Settings (Tùy chọn) trên trang đầu và vào tùy chọn Select a Language (Chọn một ngôn ngữ).