Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Tính năng của JW Library

Tính năng của JW Library

Các tính năng liên quan đến Kinh Thánh

  • Có thể lựa chọn từ sáu bản dịch Kinh Thánh.

  • So sánh tất cả các bản dịch có trong ứng dụng bằng cách nhấn vào số của câu Kinh Thánh.

  • Xem thêm tài liệu liên quan bằng cách nhấn vào một dấu cước chú hoặc chữ liên kết.

 

Mở đến các phần trong ấn phẩm

  • Vuốt sang trái hoặc phải để chuyển đến các phần khác trong ấn phẩm đang đọc.

  • Đánh dấu vào bất kỳ câu hoặc chương nào để có thể quay lại vị trí bạn đang đọc.

  • Dùng tính năng xem lịch sử để truy cập những nội dung đã đọc gần đây.

  • Dùng tính năng tìm kiếm để tìm từ trong ấn phẩm đang đọc.

  • Xem những ấn phẩm cần cho các buổi nhóm họp.