Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Cách dùng mục Các danh sách

Cách dùng mục Các danh sách

Trong phần Học hỏi cá nhân, bạn có thể tạo danh sách video, phần thu âm và hình ảnh. Chẳng hạn, bạn có thể:

 • Tạo danh sách những bài hát thần quyền mà bạn yêu thích

 • Tạo danh sách video và hình ảnh dùng cho thánh chức

 • Tạo danh sách các hình ảnh dùng cho bài giảng và chia sẻ danh sách đó cho các anh làm âm thanh tại Phòng Nước Trời

 Tạo danh sách và thêm tài liệu

 Sửa danh sách

 Chia sẻ danh sách

 Phím tắt trên máy tính

 Tạo danh sách và thêm tài liệu

Tạo danh sách

 1. Vào Học hỏi cá nhân > Các danh sách

 2. Chọn Thêm danh sách

 3. Chọn Tạo danh sách hoặc Chuyển danh sách vào

  • Tạo danh sách: Nhập một tên vào danh sách và chọn Tạo

  • Chuyển danh sách vào: Duyệt qua tệp trên thiết bị của bạn để tìm và chuyển vào một danh sách có sẵn

Thêm tài liệu vào danh sách

Video, âm nhạc và phần thu âm khác trên ứng dụng

 1. Mở một tài liệu và chọn Dấu ba chấm

 2. Chọn Thêm vào danh sách

 3. Chọn danh sách có sẵn hoặc chọn Tạo danh sách để thêm vào danh sách mới

Hình ảnh trên ứng dụng

 1. Chọn hình ảnh

 2. Chọn Thêm vào danh sách

 3. Chọn danh sách có sẵn hoặc Tạo danh sách để thêm vào danh sách mới

Từ nguồn khác

Bạn có thể thêm bất cứ video, phần thu âm hoặc hình ảnh nào vào danh sách.

 1. Vào mục Các danh sách

 2. Mở một danh sách có sẵn

 3. Chọn Chuyển tập tin vào

 4. Duyệt qua tệp trên thiết bị của bạn để tìm và chuyển tập tin vào

 Sửa danh sách

Đổi tên

Đổi tên danh sách:

 • Sau khi vào mục Các danh sách, chọn Dấu ba chấm trên một danh sách, rồi chọn Đổi tên và nhập tên mới

 • Sau khi vào một danh sách, chọn Đổi tên và nhập tên mới

Đổi tên tài liệu trong danh sách:

 1. Chọn Dấu ba chấm trên tài liệu trong danh sách

 2. Chọn Đổi tên và nhập tên mới

Thay đổi thứ tự các tài liệu trong danh sách

 • Kéo và thả các tài liệu trong danh sách để thay đổi thứ tự

Thay đổi Chế độ bắt đầu

Khi mở một tài liệu trong danh sách thì nó sẽ tự động chạy. Bạn có thể thay đổi chế độ này trong phần Cài đặt của ứng dụng. Bạn có thể chọn BậtTạm ngừng.

Thay đổi Chế độ kết thúc

Để thay đổi chế độ của một tài tiệu trong danh sách sau khi chạy xong:

 1. Chọn Chế độ kết thúc

 2. Chọn một chế độ kết thúc khác

Chế độ kết thúc mặc định là Tiếp tục. Bạn có thể đổi chế độ kết thúc mặc định trong phần Cài đặt của ứng dụng.

Những chế độ kết thúc cho một tài liệu sau khi chạy xong

Điều sẽ xảy ra

Tiếp tục

Tự động phát tài liệu kế tiếp

Dừng

Tự động dừng và trở lại danh sách

Tạm ngưng

Tài liệu đang phát sẽ ngưng lại cho đến lúc tắt tài liệu đó

Lặp lại

Tự động phát lại tài liệu đó từ đầu

 Chia sẻ danh sách

Bạn có thể chia sẻ danh sách với người khác bằng cách dùng chức năng Chia sẻ.

 • Sau khi vào mục Các danh sách, chọn Dấu ba chấm trên một danh sách, rồi chọn Chia sẻ và chia sẻ qua ứng dụng mà bạn muốn

 • Sau khi vào một danh sách, chọn Chia sẻ và chia sẻ qua ứng dụng mà bạn muốn

 Phím tắt trên máy tính

Bạn có thể dùng phím tắt trên máy tính để chuyển từ tài liệu này sang tài liệu kia trong danh sách.

Windows

macOS

Tài liệu trước của danh sách

Phím Page Up

Phím Fn + mũi tên lên

Tài liệu tiếp theo của danh sách

Phím Page Down

Phím Fn + mũi tên xuống