Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tôi có thể lưu lại dữ liệu cá nhân không?

Tôi có thể lưu lại dữ liệu cá nhân không?

Có. Bạn thể lưu những ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu vào một tập tin lưu trữ. Tập tin này có thể được phục hồi trong cùng một thiết bị hoặc thiết bị khác.