Skip to content

Skip to table of contents

Tôi có thể báo về một vấn đề hoặc góp ý bằng cách nào?

Tôi có thể báo về một vấn đề hoặc góp ý bằng cách nào?

Hãy điền và gửi thông tin theo mẫu góp ý trực tuyến. Mẫu này không dùng để yêu cầu sự trợ giúp thông thường cho ứng dụng hoặc thiết bị của bạn.