Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tôi có thể đồng bộ hóa những dữ liệu cá nhân giữa các thiết bị không?

Tôi có thể đồng bộ hóa những dữ liệu cá nhân giữa các thiết bị không?

Không. Tại thời điểm này, các ghi chú, thẻ, phần tô màu, mục yêu thích và phần đánh dấu không thể đồng bộ hóa giữa các thiết bị.