Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Mở đến các phần trong ấn phẩm

Mở đến các phần trong ấn phẩm
  • Vuốt sang trái hoặc phải để chuyển đến các phần khác trong ấn phẩm đang đọc.

  • Đánh dấu vào bất kỳ câu hoặc chương nào để có thể quay lại vị trí bạn đang đọc.

  • Dùng tính năng xem lịch sử để truy cập những nội dung đã đọc gần đây.

  • Dùng tính năng tìm kiếm để tìm từ trong ấn phẩm đang đọc.

  • Xem những ấn phẩm cần cho các buổi nhóm họp.