Skip to content

Skip to table of contents

Các tính năng liên quan đến Kinh Thánh

Các tính năng liên quan đến Kinh Thánh
  • Có thể lựa chọn từ sáu bản dịch Kinh Thánh.

  • So sánh tất cả các bản dịch có trong ứng dụng bằng cách nhấn vào số của câu Kinh Thánh.

  • Xem thêm tài liệu liên quan bằng cách nhấn vào một dấu cước chú hoặc chữ liên kết.