Skip to content

Skip to table of contents

Tại sao một số ký tự trong tiếng Thái không hiển thị đúng?

Tại sao một số ký tự trong tiếng Thái không hiển thị đúng?

Chữ cái của một số ngôn ngữ, như tiếng Thái, có những nét lên, nét xuống và dấu thanh điệu phức tạp. iOS đôi lúc không hiển thị chính xác các ngôn ngữ này.