Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm thế nào để đổi ngôn ngữ chính?

Làm thế nào để đổi ngôn ngữ chính?

Hãy nhấn vào Cài đặt trên thanh lựa chọn chính, rồi thực hiện thay đổi trong thanh lựa chọn Ngôn ngữ chính.