Skip to content

Tòa Tối cao của Uzbekistan ở Tashkent.

NGÀY 8-11-2018
UZBEKISTAN

Tòa án cấp cao Uzbekistan bảo vệ quyền sở hữu ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh của Nhân Chứng

Tòa án cấp cao Uzbekistan bảo vệ quyền sở hữu ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh của Nhân Chứng

Trong vòng sáu tháng kể từ tháng 3 năm 2018, Tòa Tối cao của nước Uzbekistan và Tòa án Hành chính của Karakalpakstan (nước cộng hòa tự trị thuộc Uzbekistan) đã đưa ra phán quyết có lợi cho Nhân Chứng Giê-hô-va liên quan đến tự do tín ngưỡng. Tòa Tối cao đảo ngược bốn phán quyết bất lợi cho anh em chúng ta của tòa cấp dưới, và Tòa án Hành chính đảo ngược một phán quyết.

Anh Timur Satdanov, một trong những anh được Tòa Tối cao Uzbekistan tha bổng.

Trong vài trường hợp, anh em chúng ta bị đưa ra tòa là do cảnh sát thấy những anh chị ấy có ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh hoặc thiết bị điện tử có chứa Kinh Thánh. Do đó, các tòa án cấp dưới đã buộc tội anh em và buộc họ phải nộp phạt vì cho rằng họ vi phạm điều luật về việc không được phép phân phát ấn phẩm tôn giáo. Đáng mừng là gần đây tòa án cấp cao đã đưa ra những phán quyết tha bổng cho anh em chúng ta và không phải nộp phạt.

Nhân Chứng trên khắp thế giới vui mừng trước những sự kiện này; họ biết ơn chính quyền và trên hết, họ biết ơn Đức Giê-hô-va vì ngài đã hướng dẫn và hỗ trợ trong việc ‘bênh vực và tìm cách hợp pháp hóa quyền rao giảng tin mừng của ngài’.—Phi-líp 1:7.