Skip to content

NGÀY 24-1-2018
THẾ GIỚI

Anh Kenneth Cook được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Lãnh đạo

Anh Kenneth Cook được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Lãnh đạo

Vào sáng thứ tư, ngày 24-1-2018, gia đình Bê-tên ở Hoa Kỳ và Canada được thông báo là anh Kenneth Cook đã được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trước khi được bổ nhiệm, anh Cook là người trợ giúp Ủy ban Biên tập.

Anh Cook bắt đầu làm tiên phong ngày 1-9-1982, và phục vụ tại chi nhánh Hoa Kỳ ngày 12-10-1984. Hiện nay Hội đồng Lãnh đạo gồm tám anh được xức dầu.

Chúng ta đồng lòng cầu xin Đức Giê-hô-va tiếp tục ban phước cho Hội đồng Lãnh đạo trong việc coi sóc các hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn cầu.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12, 13

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000