Thế giới

NGÀY 24-7-2020

Báo cáo số 5 từ Hội đồng Lãnh đạo năm 2020

Một thành viên của Hội đồng Lãnh đạo nêu bật cách Đức Giê-hô-va trìu mến và yêu thương chăm sóc dân ngài trong cơn đại dịch này.

NGÀY 19-6-2020

Báo cáo số 4 từ Hội đồng Lãnh đạo năm 2020

Một thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo chia sẻ các nguyên tắc giúp đưa ra những quyết định liên quan đến việc bắt đầu lại hoạt động thần quyền.