Skip to content

NGÀY 28-3-2018
MALAWI

Anh em ở Malawi viết thư ủng hộ anh em ở Nga

Anh em ở Malawi viết thư ủng hộ anh em ở Nga

Hãy xem các anh chị ở Malawi kể lại chiến dịch viết thư mới đây. Một số anh chị nhớ lại chiến dịch tương tự nhằm ủng hộ anh em ở Malawi vào thập niên 1970.