Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Tít

Giới thiệu về sách Tít

Hãy xem chúng ta nhận được lợi ích nào từ những chỉ dẫn mà sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít, người có nhiệm vụ quan trọng ở đảo Cơ-rết.