Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Rô-ma

Giới thiệu về sách Rô-ma

Giới thiệu sơ lược về sách Rô-ma, là sách chứa đựng lời khuyên được soi dẫn cho thấy tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va và tầm quan trọng của đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô.