Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Phi-lê-môn

Giới thiệu về sách Phi-lê-môn

Hãy xem tại sao sứ đồ Phao-lô xin bạn của mình là Phi-lê-môn tha thứ cho một nô lệ bỏ trốn tên là Ô-nê-sim.