Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Phi-líp

Giới thiệu về sách Phi-líp

Qua lá thư gửi anh em ở Phi-líp, hãy xem việc giữ lòng trung thành trước sự ngược đãi đã khuyến khích anh em ở thành này như thế nào.