Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Khải huyền

Giới thiệu về sách Khải huyền

Hãy xem các khải tượng sống động trong sách Khải huyền miêu tả Nước Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành ý định của ngài đối với nhân loại và trái đất như thế nào.