Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Giô-na

Giới thiệu về sách Giô-na

Giới thiệu sơ lược về sách Giô-na, một lời tường thuật sống động về trải nghiệm của nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va.