Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Giê-rê-mi

Giới thiệu về sách Giê-rê-mi

Hãy tìm hiểu về sách Giê-rê-mi, một lời tường thuật về sự can đảm, tính chịu đựng và hy vọng.