Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Ga-la-ti

Giới thiệu về sách Ga-la-ti

Hãy tìm hiểu về dòng dõi thiêng liêng của Áp-ra-ham được nhận diện là Đấng Ki-tô và những người đồng thừa kế với ngài trong lá thư gửi cho các tín đồ ở Ga-la-ti.