Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách 1 Giăng

Giới thiệu về sách 1 Giăng

Hãy xem trong thư thứ nhất của Giăng, sứ đồ này nói gì về kẻ chống lại Đấng Ki-tô, tội lỗi và tình yêu thương.