Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách Ma-thi-ơ

Giới thiệu về sách Ma-thi-ơ

Tìm hiểu những điểm cơ bản của sách Ma-thi-ơ trong Kinh Thánh, sách đầu tiên trong bốn Phúc âm.