Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu về sách 2 Tê-sa-lô-ni-ca

Giới thiệu về sách 2 Tê-sa-lô-ni-ca

Khi đương đầu với sự bội đạo, làm thế nào chúng ta có thể đứng vững trong đức tin?