Đi đến nội dung

Theo đuổi những mục tiêu tôn vinh Đức Chúa Trời

Ti-mô-thê sinh ra trong một gia đình không hợp nhất về tôn giáo và đang phải đứng trước một quyết định. Ông sẽ theo đuổi việc học lên cao và sự giàu sang hay chọn phụng sự Đức Giê-hô-va hết mình?