Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời có chấp nhận việc dùng hình tượng trong sự thờ phượng không?

Đức Chúa Trời có chấp nhận việc dùng hình tượng trong sự thờ phượng không?

Đức Chúa Trời là vô hình. Vậy làm sao chúng ta có thể đến gần một đấng mà mình không thấy? Liệu việc thờ những vật thấy được có giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời không?