Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúa Giê-su có phải là Đức Chúa Trời không?

Chúa Giê-su có phải là Đức Chúa Trời không?

Nhiều người xem Chúa Giê-su là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Nhưng ngài có phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng? Hay ngài chỉ đơn thuần là một người tốt?