Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Địa ngục có thật không?

Địa ngục có thật không?

Nhiều tôn giáo dạy rằng Đức Chúa Trời đày đọa người ác trong nơi thống khổ đời đời sau khi họ chết. Điều đó có thật không?