Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có Đấng Tạo Hóa không?

Có Đấng Tạo Hóa không?

Hãy xem có những bằng chứng nào cho thấy có Đấng Tạo Hóa.