Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va—Đức tin qua hành động, phần 2: Hãy chiếu ánh sáng

Một công việc khổng lồ đang đặt trước mắt các Học viên Kinh Thánh. Đó là nỗ lực làm theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su “dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ”. Sẽ có nhiều người chống đối công việc của họ. Sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh sẽ ngày càng gia tăng. Đức tin của họ sẽ được tinh luyện. Phần hai của bộ video này cho thấy cách Đức Giê-hô-va hướng dẫn dân ngài từ năm 1922 đến nay.