Skip to content

“Chẳng có một lời nào sai hết”

Cuộc hành trình trong hoang mạc của Y-sơ-ra-ên đã kết thúc, Đất Hứa mà họ chờ đợi bấy lâu nay đang ở trước mắt. Dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên có hết lòng vâng lời Đức Giê-hô-va và chứng kiến sự ứng nghiệm của lời ngài hứa không? Hãy xem làm thế nào lời tường thuật này có thể củng cố lòng tin chắc của bạn nơi sự ứng nghiệm của Lời Đức Chúa Trời vào thời chúng ta!