Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng tôn giáo nào cũng tốt?

Phải chăng tôn giáo nào cũng tốt?

Nếu mọi tôn giáo đều dạy sự thật thì tại sao lại có quá nhiều sự dạy dỗ mâu thuẫn? Có phải tôn giáo nào cũng được Đức Chúa Trời chấp nhận không?